Khoyaa

Menu
एउटा शिक्षकले A, B, C,D… पढाउँदा A फर अम्बरेको बुढी, B फर बलेको बुढी, C फर चन्द्रको बुढी……. M फर…