Home / Wishes / Birthday / The secret to staying young

The secret to staying young

The secret to staying young is to

Live Honestly,

Eat slowly,

And

Lie about your Age….

Happy Birthday to You !

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 17 =