Home / Wishes / New Year / Happy New Year 2072

Happy New Year 2072

Little keys open big Locks

Simple words reflect great Thoughts

Your smile can cure heart Blocks

So keep on smiling it Rocks.

Happy New Year 2072

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − 5 =