Home / Wishes / Birthday / It’s your birthday and I can’t be there

It’s your birthday and I can’t be there

It’s your birthday and I can’t be there

But I’ll send you a special birthday wish
And a little Prayer

Have a Happy Birthday

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 4 =