Home / Wishes / Birthday / One more year has come and gone

One more year has come and gone

One more year has come and gone,

The sands of time keep trickling away.

Your birthday reminds me

To let you know I’m thankful for you Each and every day.

Happy Birthday

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 4 =