Home / Wishes / Condolence / Death is only a Horizon

Death is only a Horizon

Life is Eternal and Love is Immortal;

And Death is only a Horizon,

And a horizon is nothing save the limit of our Sight.

~Rossiter Raymond

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =