Home / Wishes / Condolence / If tears could build a stairway

If tears could build a stairway

If tears could build a stairway,
And memories a lane,

I’d walk right up to Heaven
And bring you home again.

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =