Home / Wishes / Valentines Day / Only 1 can sit in my Heart

Only 1 can sit in my Heart

48+2 Members can sit in a Bus.

5+1 can sit in a Car.

3+1 can sit in a auto

1+1 can sit in a Bike.

Only 1 can sit in my Heart,

That`s ‘YOU` My dear valentine.

Check Also

Tihaar (dipaawali) को शुभकामना सन्देश नेपालीमा

घरमा लक्ष्मी माताको बास होस्, शत्रुहरुको नास होस्, हरेक कामना पुरा होस्, खुशीयालिको वर्षात होस् …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =