Home / Jokes / यो एकदम मात्तेको छ

यो एकदम मात्तेको छ

बाऊ : जा त छोरा मलाई fridge बाट १ ग्लास चिसो पानी लिएर आइजो |

बालै : म अहिले जानु सक्दिन dad, म video game खेल्दै छु |

अर्को छोरा : छोड दिनु dad, यो साले एकदम मात्तेको छ | हजुर आफै लिन
जानु ,बरु आउदा मलाई पनि १ ग्लास लेराइ दिनु है |

Check Also

Chinese Language is very easy

Chinese language is all about mixing and writing 'π' in different ways

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − ten =