Home / Tag Archives: lonely

Tag Archives: lonely

Are you okay ?

You: Hey .. Are you okay ? Me: No .. i̶ f̶e̶e̶l̶ s̶o̶ l̶o̶n̶e̶l̶y̶. i̶ f̶e̶e̶l̶ l̶i̶k̶e̶ t̶h̶e̶r̶e̶’s̶ n̶o̶b̶o̶d̶y̶ o̶u̶t̶ t̶h̶e̶r̶e̶’s̶ f̶o̶r̶ m̶e̶ i̶ w̶a̶n̶t̶ y̶o̶u̶ i̶ w̶a̶n̶t̶ y̶o̶u̶ s̶o̶ b̶a̶d̶l̶y̶. i̶ w̶a̶n̶t̶ y̶o̶u̶ t̶o̶ b̶e̶ t̶h̶e̶r̶e̶ f̶o̶r̶ m̶e̶ n̶o̶ m̶a̶t̶t̶e̶r̶ w̶a̶n̶t̶ h̶a̶p̶p̶e̶n̶s̶ i̶ w̶a̶n̶t̶ t̶o̶ l̶o̶v̶e̶ y̶o̶u̶ ,, i̶ …

Read More »